O O O O O O O O

NIJSTE PRODUKTEN

1
Libben, Leafde & Lok
Ans Wallinga
€ 8,95
2
Brekber
Hilda Talsma
€ 18,95
4
Fryske Aginda 2015
€ 13,99
5
Liet fan it fjild
Piter Boersma
€ 10,00
6
Blomlêzing út 'e Spaanske poëzij
Klaas Bruinsma
€ 13,50
7
Fallend ljocht
Eppie Dam
€ 14,95
8
Bûsboekje 2015
€ 7,00
9
Skeind ferline
Douwe de Graaf
€ 12,50
10
Frou mei mandoline op sofa
Josse de Haan
€ 17,50

OANBIEDINGS

1
Ynferno
Dan Brown
€ 4,95 € 22,95
2
Spultsjes
€ 1,00 € 9,95
3
Sierlijk bouwen
Peter Karstkarel
€ 5,00 € 22,50
4
Rimen & Teltsjes
Bruorren Halbertsma
€ 7,90 € 24,50
5
Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden
Klaas R. Henstra
€ 6,90 € 19,95
6
Ik bin in optocht
€ 3,90 € 12,50
7
De Fûke
Rink van der Velde
€ 5,00 € 14,95
8
Potstro Fongers
Sietse de Vries
€ 5,00 € 17,50
9
De kleur van Friesland
Huub Mous
€ 6,90 € 29,95
10
De elandkop fan omke Romke
Eppie Dam
€ 5,00 € 15,00

BERN

1
It aldermoaiste Trekkerboek
Dawn Sirett
€ 14,99
2
De fertelbeam
Britta Teckentrup
€ 12,50
3
Der leit in krokodil ûnder myn bêd
I. en D. Schubert
€ 13,95
6
Tomke knuffel
€ 9,95
7
Wat fielt Stip?
Eric Hill
€ 11,99
8
Joazefine is siik
Alexander Steffensmeier
€ 13,95
10
De betelpagina wurdt laden