O O O O O O O O

NIJSTE PRODUKTEN

2
Fryske Aginda 2015
€ 13,99
3
Fries goud en zilver
Johan R. ter Molen
€ 125,00
4
Fallend ljocht
Eppie Dam
€ 14,95
5
Bûsboekje 2015
€ 7,00
6
Skeind ferline
Douwe de Graaf
€ 12,50
7
Frou mei mandoline op sofa
Josse de Haan
€ 17,50
8
Het Baarsma Imperium
Jaap van der Boon
€ 25,00
9
De Belgenreed
Dessel, van en Folmer
€ 14,50
10
Mearkes út 'e wâlden
Dam Jaarsma
€ 29,50

OANBIEDINGS

1
Spultsjes

€ 1,00 € 9,95
2
Sierlijk bouwen
Peter Karstkarel
€ 5,00 € 22,50
3
Rimen & Teltsjes
Bruorren Halbertsma
€ 7,90 € 24,50
4
Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden
Klaas R. Henstra
€ 6,90 € 19,95
5
Ik bin in optocht
€ 3,90 € 12,50
6
De Fûke
Rink van der Velde
€ 5,00 € 14,95
7
Potstro Fongers
Sietse de Vries
€ 5,00 € 17,50
8
De kleur van Friesland
Huub Mous
€ 6,90 € 29,95
9
De elandkop fan omke Romke
Eppie Dam
€ 5,00 € 15,00
10
It Eagleton Segel
Arjen Terpstra
€ 6,90 € 22,50

BERN

1
It aldermoaiste Trekkerboek
Dawn Sirett
€ 14,99
2
De fertelbeam
Britta Teckentrup
€ 12,50
3
Der leit in krokodil ûnder myn bêd
I. en D. Schubert
€ 13,95
6
Tomke knuffel
€ 9,95
7
Wat fielt Stip?
Eric Hill
€ 11,99
8
Joazefine is siik
Alexander Steffensmeier
€ 13,95
10
De betelpagina wurdt laden