FRYSK WURDBOEK FRYSK-NEDERLÂNSK

Hânwurdboek fan 'e Fryske taal

Auteur: Zantema (gearst.)

ISBN: 90 606 6440 x

€ 32,50

Omskriuwing fan Frysk Wurdboek Frysk-Nederlânsk

Hânwurdboek fan 'e Fryske taal (Frysk-Nederlânsk) gearstald troch J.W. Zantema mei dêryn opnommen in list fan Fryske plaknammen en in list fan Fryske gemeentenammen. 1220 siden.

Oaren kochten ek

Grammatica Fries Jan Popkema € 24,50
Boksershort € 4,95 € 5,95
De betelpagina wurdt laden